Kancelaria WW Poznań | Adwokat, Prawnik

Nasza Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania pisemnych i ustnych opinii, przygotowywania projektów umów, reprezentowania przed organami administracji publicznej, sądami oraz organami ścigania, udziału w negocjacjach oraz mediacjach.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi współpracujemy z kancelariami komorniczymi, notarialnymi, doradcami podatkowymi, psychologami oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

  Klientom indywidualnym oferujemy:
 1. udzielanie porad prawnych,
 2. sporządzanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 3. sporządzanie i opiniowanie umów,
 4. udział w negocjacjach oraz mediacjach
 5. w zakresie prawa cywilnego zapewniamy:
  • reprezentację w postępowaniu cywilnym (przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym) m. in. w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienie, odszkodowanie, podział majątku wspólnego,
  • reprezentację w postępowaniu w sprawach rodzinnych m.in. w zakresie spraw o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • reprezentację w postępowaniu w sprawach spadkowych m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek,
  • reprezentację w postępowaniu dotyczącym nieruchomości w zakresie m.in. stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności, naruszenia posiadania, wpisów w księdze wieczystej, zniesienie współwłasności;
 6. w zakresie prawa karnego zapewniamy reprezentację i obronę w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym w tym w sprawach obejmujących Europejski Nakaz Aresztowania, wyrok łączny, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary,
 7. w zakresie prawa administracyjnego zapewniamy reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych (m.in. dot. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, etc.),
  • sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, w tym od decyzji urzędów skarbowych oraz z zakresu ordynacji podatkowej,
 8. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapewniamy reprezentację w sprawach dotyczących m.in. uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenia do pracy, ustalenia sposobu ustania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania, ustalenia wypadku przy pracy, dochodzenia odszkodowania lub renty,